Warunki wykonania i dostawwysyłka w ciągu 24 godzin (shipment within 24 hours)

1.Warunki wykonania.

podstawą wykonania sprężyn jest:

 • rysunek techniczny sprężyny wraz z rysunkiem złożeniowym elementów współpracujących wg. PN-M-80700,

 • informacja techniczna dotycząca warunków pracy sprężyny takich jak częstotliwość ugięć, atmosfera pracy, temperatura pracy, udary mechaniczne,

 • w przypadkach szczególnych (awarie i inne sytuacje nie cierpiące zwłoki) dopuszcza się wykonanie sprężyn na podstawie - szkicu, wzorca (może być zniszczony lecz umożliwiający odtworzenie), opisu lub przekazu elektronicznego (sms), ustnego (np. rozmowa telefoniczna) i innych nie wymienionych form,

 • zastrzega się, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą konstrukcję, a tym samym nieprawidłową pracę sprężyny jeżeli nie została ona skonstruowana w naszej firmie lub konstrukcja nie została ona sprawdzona przez naszych inżynierów,

 • sprawdzenie poprawności konstrukcji sprężyny następuje na wniosek zamawiającego i podlega opłacie.

terminy wykonania sprężyn:

 • jeżeli nie uzgodniono inaczej - podstawowym terminem wykonania sprężyn jest termin 7 dniowy (netto),

 • powyższy termin obowiązuje od momentu potwierdzenia oferty producenta (w tym akceptacji ceny) i wpisania go do harmonogramu produkcji. Wpis do harmonogramu produkcji następuje w pierwszym wolnym terminie na wykonanie zamówienia i jest udostępniany na życzenie zamawiającego, a wgląd w niego mają jedynie Odbiorcy, z którymi podpisano umowy kooperacyjne,

 • ze względu na specyficzny profil działalności Firmy (zlecenia awaryjne, doraźne (na poczekaniu) wykonywanie sprężyn)) zaleca się dokładne ustalenie terminu wykonania - ponieważ w zależności od powyższych uwarunkowań może się on zmieniać,

 • termin wykonania podawany jest do wiadomości zamawiającego,

 • na życzenie zamawiającego bezpłatnie informujemy o wykonaniu zamówienia drogą elektroniczną.

kalkulacje cenowe:

 • przystąpienie do realizacji zamówienia następuje tylko po akceptacji ceny zbytu netto. Jest to warunek konieczny,

 • kalkulacja cenowa jest specyficzna dla każdego rodzaju sprężyny i zależy m/ innymi od nst. składowych:
  • stopień skomplikowania wyrobu

  • korekty konstrukcyjne

  • zamawiana ilość

  • termin wykonania

  • rodzaj materiału wyjściowego

  • rodzaj i sposób dostawy

2.Warunki dostaw.

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów usługą polegającą na szybkim i pewnym dostarczaniu zamawianych towarów bezpośrednio do magazynów naszych Odbiorców od dnia 01.01.2006 :

 • Korzystając z własnej floty samochodowej - towary, dostarczamy usługą specjalną SERVICE SPRINGS,

 • Koszt dostawy dopisujemy do wartości sprzedawanego towaru lub jako osobną pozycję na fakturze VAT,

 • Wysokość kosztu dostawy pozostaje w ścisłej korelacji z analogicznymi usługami Poczty Polskiej,

 • Jeżeli nie ustalono inaczej - wszystkie oferowane ceny netto dotyczą magazynu loco Bielsko-Biała,

 • Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru w transporcie obcym w przypadku wybrania spedytora innego niż SERVICE SPRINGS,

 • W uzasadnionych przypadkach SPRINGS może odstąpić od wykonania dostawy własnym transportem o czym informuje odpowiednio wcześniej Odbiorcę.

3. Ogólne warunki i koszty.

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (magazyn SPRINGS), bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

KOSZTY

sprzedający

kupujący

koszty postawienia towaru (tj. dostarczenia i wyodrębnienia) w uzgodnionym miejscu i czasie swojej siedzibie (magazynie) do dyspozycji kupującego; 

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem; 
koszty zawiadomienia kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji; 

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, jeśli są one niezbędne do postawienia towaru do dyspozycji kupującego; 

koszty opakowania i jego znakowania wymaganego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania

koszty zakupu towaru (cena kupna); 


wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez sprzedającego w oznaczonym miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu. 

Niniejsza formuła nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu, ubezpieczenia i obowiązku załadunku towaru, ale z jej istoty wynika, że są one w gestii kupującego. 

W INCOTERMS 1980 formuła przewidywała, że załadunek towaru na środek transportu jest obowiązkiem sprzedającego i została zmieniona już w INCOTERMS 1990.

RYZYKO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie postawienia go przez sprzedającego do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i czasie pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy.

4. Ogólne warunki dotyczące przewozu.

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie są opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.

KOSZTY

sprzedający

kupujący

koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

koszty zawiadomienia kupującego, że towary zostały dostarczone i powierzone przewoźnikowi lub nie przyjęte przez niego w uzgodnionym czasie; 

koszty dostarczenia i powierzenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego w oznaczonym miejscu; 

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem; 

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych; 

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego; 

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do przekazania towaru przewoźnikowi

koszty zakupu towaru; 

koszty wyładunku dostarczonego towaru ze środka transportu w terminalu przewoźnika wyznaczonym przez kupującego; 

koszty frachtu wynikające z zawartej przez kupującego umowy przewozu; 

koszty zawiadomienia sprzedającego o dacie i miejscu, w którym towar ma być dostarczony przewoźnikowi; 

wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przewoźnika wskazanego przez kupującego, w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłat oraz koszty formalności celnych związanych z importem i tranzytem; 

wszystkie dodatkowe koszty wynikające z nie wyznaczenia przewoźnika albo z faktu, iż wskazany przez kupującego przewoźnik nie przyjął towaru w uzgodnionym terminie albo kupujący nie zawiadomił sprzedającego o nazwie przewoźnika i terminie, w którym towar ma być dostarczony przewoźnikowi (pod warunkiem jego należytego wyodrębnienia jako przedmiotu umowy); 

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, chyba że jest ona wymagana obligatoryjnie przez władze kraju eksportera; 

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru

RYZYKO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika. W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990. Obecnie znaczenie to uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:

 • jeśli tym miejscem jest zakład/ magazyn sprzedającego (“seller's premises") to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika, 

 • jeśli jest to inne miejsce niż zakład/ magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego. 

Jeżeli kupujący nie podał sprzedającemu nazwy miejsca przekazania towaru lub przewoźnika, któremu towar ma być dostarczony, albo terminu przekazania towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu. Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.

Formuła FCA “zawiera w sobie “ terminy FOR/FOT i FOB Airport, które występowały osobno w INCOTERMS 1980.

 

Free Alongside Ship ...named port of shipment
Franco wzdłuż burty statku ...oznaczony port załadunku 
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym 
transport - tylko w transporcie morskim i wodnym

W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienie kosztów z tym związanych. W INCOTERMS 1990 strony mogły się umówić, że odprawa celna wywozowa zostanie dokonana przez eksportera i wtedy formuła miała brzmienie: FAS (Cleared for export) - FAS (Odprawa celna w eksporcie dokonana)

KOSZTY

sprzedający

kupujący

koszty dostarczenia towaru wzdłuż burty wyznaczonego przez kupującego statku na nadbrzeże lub na lichtudze w oznaczonym porcie załadunku, w dniu (okresie) przewidzianym w umowie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym porcie;

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem; 

koszty cła i formalności celnych związanych z eksportem towaru; 
koszty zawiadomienia kupującego o dopełnionych formalnościach celnych oraz dostarczeniu towaru wzdłuż burty wyznaczonego statku; 

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu, świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego; 

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do podstawienia towaru do dyspozycji kupującego; 

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

 

koszty zakupu towaru; 
koszty frachtu wynikające z zawartej umowy przewozu; 

wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia poprzez sprzedającego wzdłuż burty wyznaczonego statku , w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłaty oraz koszty formalności celnych związanych z importem i tranzytem; 

wszystkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie albo z faktu, nie mógł towaru przyjąć lub zakończyć załadunek wcześniej niż to przewidywał rozkład, lub kupujący nie załatwił wymaganych licencji, upoważnień, formalności albo nie powiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy(pod warunkiem jego należytego wyodrębnienia jako przedmiotu umowy); 

koszty zawiadomienia sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy; 

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, również w sytuacji, gdy jest one obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu; 

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru. 


RYZYKO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego, w miejscu załadunku przez niego określonym, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w tym porcie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, wynikające z nie załatwienia licencji, upoważnień, formalności wymaganych przy eksporcie, imporcie i tranzycie , a także, gdy nie zawiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku, wymaganym terminie dostawy lub wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie, nie mógł przyjąć towaru, zakończyć przyjmowania załadunku wcześniej niż to przewidywał rozkład (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży eksportowej